Grupet e Punes

Per momentin ekzistojne dy grupe pune ne EYP Albania.

Grupi i punes per newsletter – Ilona Cenolli

Grupi i punes per newsletter eshte pergjegjes per krijimin dhe publikimin e newsletter-ave mujor te EYP Albania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi i punes per Faqen e Internetit – Efthimios-Enias Gojka

Ky grup kujdeset qe faqja zyrtare e internetit te EYP Albania te jete funksionale dhe e perditesuar.